Basking Shark Vertebra, Cetorhinus maximus

Jan 12, 2024