Toasted Skin Syndrome, Erythema ab igne (EAI)

Nov 16, 2021